Algemene Voorwaarden Limo Bike

Algemene voorwaarden Plan A event management –Bierfiets

1. Definities
Deelnemers
De deelnemers aan het Evenement.

Evenement
Het maken van een toer door Amsterdam door de Deelnemers op een door ons ter beschikking gestelde bierfiets.

Klant
Eén van de Deelnemers die de groep richting ons vertegenwoordigt, zijnde degene aan wie de Reserveringsbevestiging is gestuurd door ons.

wij
LimoBike, een onderneming gevestigd op het adres Spuistraat 74a, 1012 TW Amsterdam, Nederland.

Reserveringsbevestiging
De door de Klant ontvangen bevestiging van het Evenement inclusief de verdere details daarvan zoals datum, aanvangstijdstip, opstaplocatie, afstaplocatie, kosten, betalingscondities en borg.

2. Toepasselijkheid
Alle boekingen voor het Evenement die door ons zijn geaccepteerd door middel van een Reserveringsbevestiging zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien Klant ook gebruikt maakt van enige andere diensten van ons, dan zijn de hierop toepasselijke voorwaarden aanvullend van toepassing, maar de voorwaarden inzake de bierfiets prevaleren voor dit Evenement. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Huur
3 a. De bierfiets wordt verhuurd voor de periode die is aangegeven in de Reserveringsbevestiging. De Deelnemers dienen op het in de Reserveringsbevestiging aangegeven tijdstip op de hierin aangegeven locatie aanwezig te zijn. Indien de Deelnemers te laat zijn wordt de fietstijd verkort met de tijd dat de Deelnemers te laat zijn zonder dat enig recht bestaat op een pro rata restitutie van de oorspronkelijk overeengekomen huurperiode. In geval van te laat zijn kan de huurperiode op verzoek ook tegen meerprijs worden verlengd overeenkomstig de tarieven uit de Reserveringsbevestiging, mits de bierfiets nog beschikbaar is op het latere tijdstip.

3 b. Bij de huur is een vat van 30 liter bier inbegrepen. Dit wordt niet aangevuld wanneer het op is. De Deelnemers mogen geen bier uitdelen en/of verkopen aan derden.

4. Betaalmoment
Indien de Klant de huurprijs niet uiterlijk 30 dagen voor de datum van het Evenement aan ons heeft voldaan, behouden wij ons het recht voor om de reservering te laten vervallen.

5. Borg
Naast de huurprijs is een borg verschuldigd ter hoogte van het op de Reserveringsbevestiging vermelde bedrag. De borg dient uiterlijk bij aanvangvan het Evenement volledig voldaan te zijn in cash. Indien dit niet gebeurt behouden wij ons het recht voor om de reservering te laten vervallen. De borg wordt na afloop van de huurperiode terugbetaald, tenzij:

In bovengenoemde gevallen zal de borg gedeeltelijk of volledig door ons worden behouden. Of de borg slechts gedeeltelijk wordt ingehouden en zo ja, voor welk deel is volledig ter bepaling door ons.

6. Legitimatieplicht
Alvorens de bierfiets mee te geven kunnen wij de Klant verplichten zich te legitimeren door het tonen aan ons van een geldig legitimatiebewijs.

7. Gebruik
Door het aangaan van de reservering verklaart Klant bekend te zijn met de werking van de bierfiets en erkent Klant dat de bierfiets beantwoordt aan het doel waarvoor hij de bierfiets huurt. De Deelnemers zullen de bierfiets uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. Het is Deelnemers niet toegestaan om in de bierfiets door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Klant is ermee bekend dat voor het voort kunnen bewegen van de bierfiets minimaal 6 Deelnemers nodig zijn. De Deelnemers zullen de bierfiets gedurende de tocht niet verlaten.

8. Annulering
Indien de Klant het Evenement wil annuleren is het volgende verschuldigd:

Meer dan 30 dagen voor de datum van het Evenement = kosteloze annulering;
Minder dan 30 dagen voor de datum van het Evenement = 100% van de huurprijs.
Alle annuleringen moeten schriftelijk worden doorgegeven. De datum van annulering is de datum waarop wij het bericht van annulering hebben ontvangen.

De volgende omstandigheden vormen in ieder geval geen reden om de reservering kosteloos te kunnen annuleren:

9. Gedragsregels en chauffeur
9 a. Van de Deelnemers wordt verlangd dat zij zich op een manier zullen gedragen waardoor zij geen overlast bij derden veroorzaken. Gedrag dat wij zien als overlast veroorzakend voor derden is onder andere, maar niet beperkt tot: luid geschreeuw, contact zoeken met derden die hier geen prijs op stellen, bier drinken op plaatsen waar dit niet is toegestaan volgens de instructies van de chauffeur en plassen op straat.

9 b. Wij leveren een chauffeur die de route van de tocht bepaalt. De route die de chauffeur bepaalt is bindend voor de Deelnemers. Eventuele instructies van de chauffeur aan de Deelnemers zullen worden opgevold door de Deelnemers. De Deelnemers dienen zich richting de chauffeur respectvol te gedragen. Indien hier naar het oordeel van de chauffeur geen sprake van is, of indien Deelnemers zich naar het oordeel van de chauffeur niet aan het gestelde in artikel 9 a houden, zijn wij gerechtigd het Evenement af te breken en de Deelnemers te sommeren de bierfiets onderweg te verlaten zonder dat enig recht op restitutie bestaat van de betaalde huurvergoeding en/of borg.


10. Schade in verband met huurperiode of aan bierfiets
10 a.In geval van te late retournering en/of beschadiging van de bierfiets, door welke oorzaak ook, is de Klant daardoor richting ons in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de Klant, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens ons, aan ons een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per uur voor elk uur waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. In geval van beschadiging van de bierfiets is Klant de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

De borg zal eerst worden aangewend ter voldoening van deze schade. Indien daarna alsnog een schadebedrag resteert is Klant daarvoor aansprakelijk.

10 b. Klant zal ons vrijwaren voor elke schade toegebracht aan derden door handelen of nalaten van de Deelnemers gedurende de fietstocht of anderszins verband houdende met de reservering.

10 c. In geval van schade zullen wij Klant aansprakelijk stellen. Klant kan zich er richting ons niet beroepen op dat niet hij, maar een van de andere Deelnemers de schade heeft veroorzaakt.

10 d. De Klant zal de Deelnemers informeren dat van hen verlangd wordt dat zij op de dag van het Evenement voordat de bierfiets vertrekt een vrijwaring van aansprakelijkstelling van ons zullen tekenen. 

11. Schade deelnemers
11 a. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, verlies van bezittingen, letsel of dood dat is opgelopen door een Deelnemer toen hij onder invloed van alcohol of enige andere drugs verkeerde.

11 b. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, verlies van bezittingen, letsel of dood dat is opgelopen door een Deelnemer dat het gevolg is van het niet opvolgen van instructies van de chauffeur en/of ons.

12. Weigeringsrecht
Wij hebben te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan of éénzijdig te annuleren indien er redelijke vermoedens zijn dat de Deelnemers zich niet zullen houden aan het in deze voorwaarden bepaalde of anderszins door deelname aan het Evenement er een onacceptabel risico - al dan niet voor derden -ontstaat.

13. Gebruik door derden
Het is Deelnemers niet toegestaan de bierfiets te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding. 

14. Toepasselijk recht
Alle geschillen voortvloeiend uit de reservering van de bierfiets zijn onderworpen aan Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Waarom LimoBike?
  • De enige luxe partyfiets met limousine kwaliteit
  • Nuchtere chauffeur
  • Lekkere drankjes aan boord
  • Wij creëren mooie herinneringen
https://www.limobike.nl/uploads/images/limobike/minibanner/iamsterdam_voorbeeldbanner.jpg